AOP – aktualizačná odborná príprava

O aktualizačnej odbornej príprave pojednávajú ustanovenia §16 ods.4, §23 ods.6 a  §24 ods. 10 č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z.z.).
Termín absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy sa viaže na obdobie každých päť rokov. Potom osvedčenie alebo preukaz strácajú platnosť v zmysle ustanovení §16ods.7, §23 ods.6 a §24 ods.13 zákona č. 124/2006 Z.z.

Ak zákon č. 124/2006 Z.z. vo všeobecnosti uvádza lehotu päť rokov, pre počítanie času sa uplatní §122 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
§122 Občianskeho zákonníka uvádza:
1)    Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.
2)    Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaní alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota počíta. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.
3)    Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Príklad: ak je osvedčenie bezpečnostného technika vydané 10.08.2011, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 10.08.2016, v opačnom prípade osvedčenie bezpečnostného technika stratilo dňom 11.08.2016 platnosť.

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo