Záväzná prihláška

Pri vyplňovaní záväznej prihlášky používajte diakritiku, údaje v nej budú použité na Vašich preukazoch, dokladoch a certifikátoch.

Kurzy a školenia: *
Druh: *
Mesto konania kurzu a školenia: *
Dátum kurzu a školenia: *
Platba: *
Krstné meno: *
Priezvisko: *
Dátum narodenia: *

Adresa trvalého bydliska:
Ulica: *
Číslo domu: *
Mesto: *
PSČ: *
Skupiny vodičského oprávnenia: *

Váš e-mail: *
Telefónne číslo (najlepšie mobil): *
Zahraničné číslo(nepovinný údaj):

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • Osobné údaje žiadateľa sú spracúvané prevádzkovateľom v súlade s § 16 ods.1 písm. b) zákona NR SR č.124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely vydania preukazu alebo dokladu o absolvovaní výchovnej a vzdelávacej aktivity. Povinné údaje žiadateľa: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a doklad o zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s vykonávanou činnosťou. Povinné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu prevádzkovateľa a sú uchovávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi a po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi.
  • V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.
  • V súlade s § 14 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením EPaR (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov: fotografia, telefónne číslo, e-mail v evidencii prevádzkovateľa o absolvovaní príslušnej výchovnej vzdelávacej aktivity. Súhlas je platný po dobu 10 rokov odo dňa jeho udelenia a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mail kurzy@zeriavnickekurzy.sk alebo na poštovú adresu BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, 94901 Nitra.

Všetky polia v prihláške označené červenou hviezdičkou (*) sú povinné.

Prihláška sa odosiela

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo